Regulamin

Obowiązuje od 30.03.2020

§1. Postanowienia wstępne

a) Regulamin określa zasady korzystania z Gry "BlockchainManager.Online" będącej własnością Usługodawcy.

b) Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usługi oraz do przestrzegania jego zasad.

§2. Definicje

a) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną.

b) Usługobiorca – użytkownik online korzystający z Usługi.

c) Usługodawca – Marcin Dobruk (http://dobruk.pl).

d) Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Gry "BlockchainManager.Online".

e) Gra "BlockchainManager.Online" – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

e) Serwis Internetowy – witryna internetowa Usługodawcy działająca pod adresem https://blockchainmanager.online i umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do Usługi.

§3. Rodzaj i zakres Usługi

a) Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę pod warunkiem spełnienia przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych określonych w punkcie §4.

b) Usługa polega na umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do funkcjonalności Gry "BlockchainManager.Online" określonych w punkcie §9.

§4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

a) Do prawidłowego działania Usługi wymagane jest korzystanie z urządzenia:
• posiadającego dostęp oraz umożliwiającego połączenie się do sieci Internet;
• posiadającego przeglądarekę internetową, uaktualnioną z możliwością uruchamiania Java Script.

§5. Korzystanie z Usługi, zawarcie umowy

a) Usługa jest realizowana na rzecz Usługobiorcy po uprzednim założeniu przez Usługobiorcę Konta oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.

b) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nienależytym wykonywaniem Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą, utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie Usługobiorcy. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

c) Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa będzie spełniała wszystkie oczekiwania użytkownika. W interesie Usługobiorcy leży zapoznanie się z funkcjonalnościami Gry "BlockchainManager.Online" przed zawarciem umowy świadczenia Usługi.

§6. Prawa i obowiązki stron

a) Usługobiorca zobowiązany jest do:
• przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
• zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.

b) Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi z należytą starannością w tego rodzaju działalności.

c) Usługodawca nie odpowiada za:
• brak dostępności Usługi jeżeli nie wynika ona bezpośrednio z winy Usługodawcy;
• niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi spowodowane siłą wyższą;
• niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli spowodowane było żądaniami właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu powszechnego;
• treści, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, pliki, informacje oraz jakiekolwiek inne dane umieszczone na Serwerze i udostępniane, rozpowszechniane lub przesyłane przez Usługobiorcę za pośrednictwem sieci Internet;
• eksploatację i aktualizację plików, systemów, oprogramowania oraz innych danych wykorzystywanych w ramach Usługi;
• awarie infrastruktury po stronie Usługobiorcy;
• przerwy techniczne.

d) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Usługobiorcy dostępu do Usługi, jeżeli:
• dane przechowywane na Serwerze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługi, w szczególności gdy Dane mogą spowodować wystąpienie błędu lub naruszenie bezpieczeństwa systemu Usługodawcy;
• otrzymał urzędowe zawiadomienie od właściwego polskiego lub zagranicznego organu władzy publicznej, bądź otrzymania innej wiarygodnej wiadomości o wykorzystywaniu Usługi w sposób zabroniony przez obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu;
• rozpowszechniania i nielegalnego używania hasła i loginu, w szczególności przekazywanie ich innym podmiotom;
• podejmowania przez Usługobiorcę czynności mogących wpływać na bezpieczeństwo lub stabilność Usługi;
• naruszania postanowień Regulaminu, pomimo otrzymania upomnienia od Usługodawcy.

§7. Wynagrodzenie Usługodawcy

a) Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne.

§8. Wykorzystanie Tokenów i kryptowalut w Usłudze

a) Gra wykorzystuje Simple Fabriik Protocol (SFP) - prosty protokół Fabriik opracowany w celu tworzenia i przesyłania tokenów w sieci Bitcoin.

b) W początkowej fazie Gry "BlockchainManager.Online" istnieje możliwość zdobycia Tokenów BLOCKCHAIN MANAGER .ONLINE COIN za darmo.

c) Niektóre funkcje Gry "BlockchainManager.Online" wykorzystują wymianę Tokena BLOCKCHAIN MANAGER .ONLINE COIN na inne Tokeny lub kryptowaluty.

§9. Zasady Gry "BlockchainManager.Online"

a) Menadżer

Jest właścicielem jednego klubu w którym można powołać kilka drużyn w zależności od typu rozgrywek.

Ma możliwość podpisania kontraktów z zawodnikami na rynku jak również wystawienia go na sprzedaż.

Może wystawić akcje klubu na sprzedaż (dzielić się zyskami) lub kupić akcje innych klubów (zwiększyć zarobki).

b) Rozgrywki

Podzielone są na ligę Blockchain która składa się z kilku dywizji w zależności od ilości graczy i prywatne rozgrywki pucharowe.

Ligi jak i rozgrywki pucharowe są podzielone na dyscypliny.

c) Gospodarka

W grze można płacić tokenami BLOCKCHAINMANAGER.ONLINE COIN (BMOC), a ich całkowita kapitalizacja to 100,000,000 BMOC.

Źródła automatycznych kosztów obejmują opłatę za wypożyczenie zawodnika do meczu.

§10. Reklamacje

a) Usługobiorcy w okresie testowym nie przysługuje prawo do reklamacji.

§11. Zmiany regulaminu

a) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie Internetowym Usługodawcy pod adresem https://blockchainmanager.online/terms i obowiązuje przez czas nieokreślony.

b) Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zakomunikowane w sposób wyraźny w Serwisie Internetowym Usługodawcy pod adresem https://blockchainmanager.online/terms z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§12. Zakaz treści o charakterze bezprawnym

a) Usługobiorca zobowiązuje się nie przechowywać w Usłudze treści bezprawnych, tj. o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§13. Rozwiązanie umowy

a) Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą:
• złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta, za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawcy poprzez potwierdzenie wiadomości e-mail wysłany na adres Usługobiorcy.

W terminie 30 dni od potwierdzenia usunięcia Konta, Usługodawca usunie dane Usługobiorcy takie jak: płeć, imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail.

§14. Polityka Prywatności

a) Polityka Prywatności dostępna jest jako oddzielny dokument do pobrania w Serwisie Internetowym Usługodawcy pod adresem https://blockchainmanager.online/privacy.

§15. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.

b) Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od daty powstania sporu, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

c) Każdy Usługobiorca ma prawo pobrać treść niniejszego Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej Usługodawcy i zapisać go na własnym nośniku.

Kontakt

Jakiekolwiek pytania można wysłać na adres e-mail info@blockchainmanager.online lub bezpośrednio z podstrony /contact.